Status

Mahara Language Packs

arar-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:25:1489k
ar-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:42:0292k
ar-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:42:0392k
ar-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:42:0492k
ar-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:22:5491k
ar-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:2687k
ar-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:33:4587k
ar-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:2786k
ar-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:23:5785k
ar-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:23:5985k
ar-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-10 19:23:5085k
ar-master.tar.gz2018-02-21 19:23:4884k
caca-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:25:18149k
ca-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:42:08122k
ca-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:42:09125k
ca-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:42:10140k
ca-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:22:56147k
ca-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:30156k
ca-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:33:53157k
ca-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:32153k
ca-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:24:03149k
ca-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:24:05149k
ca-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-14 19:24:02149k
ca-master.tar.gz2018-02-21 19:23:52148k
cscs-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:34:08185k
cs-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:34:14187k
cs-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:34:20196k
cs-17.04_STABLE.tar.gz2017-11-02 02:23:01214k
cs-master.tar.gz2017-11-02 02:23:07213k
dada-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:27:2753k
da-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:2254k
da-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:2254k
da-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:2354k
da-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:22:5853k
da-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:3651k
da-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:34:3351k
da-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:3751k
da-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:24:1150k
da-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:24:1350k
da-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-10 19:24:0050k
da-master.tar.gz2018-02-21 19:23:5550k
dede-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:27:29165k
de-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:27129k
de-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:28131k
de-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:29150k
de-1.9_STABLE.tar.gz2015-11-22 19:22:30158k
de-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:41181k
de-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:34:41180k
de-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:43185k
de-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:24:20192k
de-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:24:22196k
de-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-10 19:24:04204k
de-master.tar.gz2018-02-21 19:23:58203k
de_dude_du-master.tar.gz2017-10-03 18:34:49163k
elel-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:27:31161k
el-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:34151k
el-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:35157k
el-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:36161k
el-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:03162k
el-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:47158k
el-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:34:52158k
el-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:48156k
el-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:24:27154k
el-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:24:28154k
el-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-10 19:24:10153k
el-master.tar.gz2018-02-21 19:24:02152k
enen-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-18 07:53:47144k
en-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 07:52:13157k
en-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-04 07:53:25159k
en-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 07:52:33160k
en-16.10_STABLE.tar.gz2018-02-15 07:52:13165k
en-17.04_STABLE.tar.gz2018-02-03 07:52:26168k
en-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-21 07:52:14176k
en-master.tar.gz2018-02-21 07:52:29180k
en_GBen_GB-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:27:341k
en_GB-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:401k
en_GB-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:411k
en_GB-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:411k
en_GB-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:051k
en_GB-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:511k
en_GB-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:011k
en_GB-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:521k
en_GB-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:24:321k
en_GB-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:24:331k
en_GB-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-10 19:24:141k
en_GB-master.tar.gz2018-02-21 19:24:041k
en_usen_us-master.tar.gz2017-10-03 18:35:109k
eses-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:29:43101k
es-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:46:52101k
es-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:46:53103k
es-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:46:54105k
es-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:07103k
es-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:56100k
es-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:1399k
es-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:5898k
es-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:24:3897k
es-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:24:3997k
es-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-10 19:24:1996k
es-master.tar.gz2018-02-21 19:24:0895k
etet-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:017k
et-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:207k
et-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:027k
et-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:24:427k
et-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:24:447k
et-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-10 19:24:247k
et-master.tar.gz2018-02-21 19:24:117k
eueu-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:29:46151k
eu-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:46:58118k
eu-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:46:59122k
eu-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:00137k
eu-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:09145k
eu-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:05165k
eu-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:28169k
eu-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:07168k
eu-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:24:49175k
eu-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:24:50178k
eu-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-10 19:24:27186k
eu-master.tar.gz2018-02-21 19:24:14190k
fifi-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:29:48100k
fi-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:05104k
fi-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:05104k
fi-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:06104k
fi-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:12102k
fi-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:1098k
fi-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:3797k
fi-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:1296k
fi-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:24:5696k
fi-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:24:5896k
fi-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-10 19:24:3296k
fi-master.tar.gz2018-02-21 19:24:1895k
frfr-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:29:52169k
fr-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:11130k
fr-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:12135k
fr-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:13151k
fr-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:14161k
fr-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:15185k
fr-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:45188k
fr-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:17188k
fr-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:25:03196k
fr-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:25:04198k
fr-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-10 19:24:37207k
fr-master.tar.gz2018-02-21 19:24:21207k
glgl-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:29:53120k
gl-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:17115k
gl-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:18115k
gl-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:19117k
gl-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:17118k
gl-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:21121k
gl-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:55121k
gl-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:22119k
gl-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:25:09118k
gl-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:25:10118k
gl-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-10 19:24:43118k
gl-master.tar.gz2018-02-21 19:24:24117k
hehe-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:29:5640k
he-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:2342k
he-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:2442k
he-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:2541k
he-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:1940k
he-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:2539k
he-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:0339k
he-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:2639k
he-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:25:1439k
he-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:25:1539k
he-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-10 19:24:4739k
he-master.tar.gz2018-02-21 19:24:2738k
hihi-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:29:582k
hi-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:282k
hi-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:292k
hi-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:302k
hi-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:202k
hi-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:292k
hi-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:112k
hi-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:302k
hi-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:25:182k
hi-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:25:202k
hi-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-10 19:24:502k
hi-master.tar.gz2018-02-21 19:24:292k
hrhr-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:0064k
hr-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:3367k
hr-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:3467k
hr-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:3567k
hr-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:2266k
hr-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:3363k
hr-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:1863k
hr-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:3562k
hr-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:25:2362k
hr-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:25:2462k
hr-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-10 19:24:5461k
hr-master.tar.gz2018-02-21 19:24:3261k
huhu-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:3712k
hu-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:2512k
hu-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:3811k
hu-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:25:2711k
hu-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:25:2811k
hu-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-10 19:24:5711k
hu-master.tar.gz2018-02-21 19:24:3511k
idid-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:413k
id-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:323k
id-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:423k
id-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:25:323k
id-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:25:343k
id-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-10 19:25:013k
id-master.tar.gz2018-02-21 19:24:373k
itit-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:0352k
it-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:3854k
it-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:3954k
it-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:4054k
it-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:2453k
it-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:4551k
it-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:3851k
it-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:4651k
it-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:25:3851k
it-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:25:3951k
it-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-10 19:25:0551k
it-master.tar.gz2018-02-21 19:24:4050k
jaja-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:06160k
ja-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:44121k
ja-1.7_STABLE.tar.gz2015-09-21 18:22:41126k
ja-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:46141k
ja-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:26151k
ja-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:49173k
ja-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:46176k
ja-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:51176k
ja-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:25:43182k
ja-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:25:45184k
ja-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-10 19:25:09193k
ja-master.tar.gz2018-02-21 19:24:43197k
knkn-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:561k
kn-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:551k
kn-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:581k
kn-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:25:491k
kn-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:25:501k
kn-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-10 19:25:141k
kn-master.tar.gz2018-02-21 19:24:451k
koko-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:0960k
ko-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:5063k
ko-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:5163k
ko-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:5263k
ko-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:2961k
ko-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:0060k
ko-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:0259k
ko-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:0258k
ko-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:25:5358k
ko-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:25:5658k
ko-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-10 19:25:1758k
ko-master.tar.gz2018-02-21 19:24:4857k
ltlt-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:12107k
lt-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:56110k
lt-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:57110k
lt-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:58110k
lt-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:31109k
lt-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:05104k
lt-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:10104k
lt-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:06102k
lt-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:26:00102k
lt-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:26:01101k
lt-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-10 19:25:21101k
lt-master.tar.gz2018-02-21 19:24:51100k
mimi-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:1564k
mi-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:0266k
mi-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:0366k
mi-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:0466k
mi-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:3365k
mi-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:0962k
mi-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:1861k
mi-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:1161k
mi-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:26:0560k
mi-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:26:0660k
mi-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-10 19:25:2560k
mi-master.tar.gz2018-02-21 19:24:5460k
mnmn-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:140k
mn-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:250k
mn-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:150k
mn-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:26:100k
mn-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:26:110k
mn-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-10 19:25:290k
mn-master.tar.gz2018-02-21 19:24:560k
nbnb-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:1856k
nb-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:0759k
nb-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:0859k
nb-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:0959k
nb-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:3457k
nb-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:1856k
nb-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:3256k
nb-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:1955k
nb-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:26:1455k
nb-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:26:1555k
nb-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-10 19:25:3355k
nb-master.tar.gz2018-02-21 19:24:5954k
nlnl-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:21122k
nl-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:13119k
nl-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:14120k
nl-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:15121k
nl-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:36121k
nl-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:22122k
nl-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:40118k
nl-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:24120k
nl-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:26:21119k
nl-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:26:22119k
nl-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-10 19:25:37118k
nl-master.tar.gz2018-02-21 19:25:02117k
plpl-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:273k
pl-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:483k
pl-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:283k
pl-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:26:264k
pl-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:26:274k
pl-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-10 19:25:414k
pl-master.tar.gz2018-02-21 19:25:044k
ptpt-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:24153k
pt-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:19122k
pt-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:20126k
pt-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:21142k
pt-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:38150k
pt-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:31151k
pt-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:55150k
pt-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:33146k
pt-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:26:31145k
pt-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:26:32145k
pt-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-10 19:25:45144k
pt-master.tar.gz2018-02-21 19:25:07143k
pt_BRpt_BR-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:277k
pt_BR-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:267k
pt_BR-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:267k
pt_BR-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:277k
pt_BR-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:397k
pt_BR-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:36139k
pt_BR-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:046k
pt_BR-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:38145k
pt_BR-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:26:36147k
pt_BR-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:26:38151k
pt_BR-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-10 19:25:50151k
pt_BR-master.tar.gz2018-02-21 19:25:10150k
roro-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:411k
ro-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:121k
ro-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:421k
ro-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:26:421k
ro-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:26:431k
ro-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-10 19:25:541k
ro-master.tar.gz2018-02-21 19:25:131k
ruru-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:2964k
ru-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:3066k
ru-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:3166k
ru-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:3266k
ru-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:4164k
ru-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:4562k
ru-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:1962k
ru-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:4661k
ru-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:26:4661k
ru-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:26:4760k
ru-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-10 19:25:5860k
ru-master.tar.gz2018-02-21 19:25:1560k
slsl-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:33158k
sl-1.6_STABLE.tar.gz2015-11-04 19:23:54120k
sl-1.7_STABLE.tar.gz2015-11-03 19:22:59124k
sl-1.8_STABLE.tar.gz2015-11-04 19:23:55141k
sl-1.9_STABLE.tar.gz2015-11-04 19:23:57149k
sl-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:49171k
sl-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:27173k
sl-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:51174k
sl-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:26:51180k
sl-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:26:53183k
sl-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-10 19:26:02188k
sl-master.tar.gz2018-02-21 19:25:19187k
srsr-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:5533k
sr-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:3632k
sr-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:5632k
sr-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:26:5732k
sr-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:26:5832k
sr-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-10 19:26:0832k
sr-master.tar.gz2018-02-21 19:25:2132k
svsv-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:594k
sv-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:434k
sv-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:26:004k
sv-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:27:024k
sv-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:27:034k
sv-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-10 19:26:124k
sv-master.tar.gz2018-02-21 19:25:234k
thth-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:26:022k
th-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:502k
th-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:26:032k
th-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:27:062k
th-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:27:072k
th-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-10 19:26:152k
th-master.tar.gz2018-02-21 19:25:262k
trtr-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:26:061k
tr-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:561k
tr-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:26:071k
tr-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:27:101k
tr-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:27:111k
tr-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-10 19:26:181k
tr-master.tar.gz2018-02-21 19:25:281k
ukuk-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:26:091k
uk-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:39:031k
uk-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:26:101k
uk-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:27:141k
uk-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:27:151k
uk-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-10 19:26:211k
uk-master.tar.gz2018-02-21 19:25:301k
vivi-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:3698k
vi-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:4365k
vi-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:4384k
vi-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:4490k
vi-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:4797k
vi-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:26:1395k
vi-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:39:1094k
vi-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:26:1492k
vi-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:27:1991k
vi-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:27:2091k
vi-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-10 19:26:2590k
vi-master.tar.gz2018-02-21 19:25:3390k
zh_CNzh_CN-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:26:1872k
zh_CN-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:39:1872k
zh_CN-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:26:1973k
zh_CN-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:27:2472k
zh_CN-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:27:2672k
zh_CN-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-10 19:26:2972k
zh_CN-master.tar.gz2018-02-21 19:25:3571k
zh_TWzh_TW-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:3941k
zh_TW-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:4842k
zh_TW-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:4942k
zh_TW-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:5042k
zh_TW-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:5041k
zh_TW-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:26:2240k
zh_TW-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:39:2640k
zh_TW-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:26:2340k
zh_TW-16.10_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:27:2940k
zh_TW-17.04_STABLE.tar.gz2018-01-18 19:27:3140k
zh_TW-17.10_STABLE.tar.gz2018-02-10 19:26:3340k
zh_TW-master.tar.gz2018-02-21 19:25:3839k