Status

Mahara Language Packs

arar-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:27:5289k
ar-1.3_STABLE.tar.gz2013-05-22 10:25:4299k
ar-1.4_STABLE.tar.gz2014-04-11 01:23:0297k
ar-1.5_STABLE.tar.gz2013-10-05 19:22:5292k
ar-1.6_STABLE.tar.gz2014-05-06 11:27:5292k
ar-1.7_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:28:3292k
ar-1.8_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:28:3392k
ar-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:22:5091k
ar-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:22:5088k
ar-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:22:5187k
ar-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:23:0086k
ar-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:22:5386k
ar-master.tar.gz2016-10-22 20:22:5786k
caca-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:27:58150k
ca-1.3_STABLE.tar.gz2013-05-22 10:25:4767k
ca-1.4_STABLE.tar.gz2014-04-11 01:23:0480k
ca-1.5_STABLE.tar.gz2013-10-05 19:22:56114k
ca-1.6_STABLE.tar.gz2014-05-06 11:27:59122k
ca-1.7_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:28:39125k
ca-1.8_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:28:40140k
ca-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:22:54148k
ca-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:22:53157k
ca-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:22:54158k
ca-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:23:02154k
ca-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:22:55150k
ca-master.tar.gz2016-10-22 20:22:59150k
cscs-1.3_STABLE.tar.gz2013-05-22 10:25:5875k
cs-1.4_STABLE.tar.gz2013-05-22 10:26:0289k
cs-1.5_STABLE.tar.gz2013-09-17 14:22:49103k
cs-1.8_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:28:56155k
cs-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:29:01164k
cs-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-07 13:28:25185k
cs-16.04_STABLE.tar.gz2016-09-07 13:28:31187k
cs-master.tar.gz2016-09-07 13:28:38187k
dada-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:28:2153k
da-1.3_STABLE.tar.gz2013-05-22 10:26:0990k
da-1.4_STABLE.tar.gz2014-04-11 01:23:0668k
da-1.5_STABLE.tar.gz2013-10-05 19:23:0155k
da-1.6_STABLE.tar.gz2014-05-06 11:28:1654k
da-1.7_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:29:0854k
da-1.8_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:29:0854k
da-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:22:5853k
da-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:22:5651k
da-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:22:5851k
da-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:23:0551k
da-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:22:5851k
da-master.tar.gz2016-10-22 20:23:0251k
dede-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:28:26165k
de-1.3_STABLE.tar.gz2013-09-17 17:23:0396k
de-1.4_STABLE.tar.gz2014-04-11 01:23:0892k
de-1.5_STABLE.tar.gz2013-10-05 19:23:06119k
de-1.6_STABLE.tar.gz2014-05-06 11:28:22130k
de-1.7_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:29:14132k
de-1.8_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:29:15151k
de-1.9_STABLE.tar.gz2015-11-22 19:22:41159k
de-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:00179k
de-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:01180k
de-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:23:07176k
de-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:23:00172k
de-master.tar.gz2016-10-22 20:23:05172k
de_dude_du-master.tar.gz2016-09-07 13:28:50163k
elel-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:28:34162k
el-1.3_STABLE.tar.gz2013-05-22 10:26:19110k
el-1.4_STABLE.tar.gz2014-04-11 01:23:11123k
el-1.5_STABLE.tar.gz2013-10-05 19:23:10139k
el-1.6_STABLE.tar.gz2014-05-06 11:28:30152k
el-1.7_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:29:23157k
el-1.8_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:29:24162k
el-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:07163k
el-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:03159k
el-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:04158k
el-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:23:09156k
el-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:23:02155k
el-master.tar.gz2016-10-22 20:23:07155k
enen-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-18 07:54:08145k
en-1.3_STABLE.tar.gz2013-10-24 07:52:1087k
en-1.4_STABLE.tar.gz2013-10-24 07:52:1792k
en-1.5_STABLE.tar.gz2014-05-06 11:21:24104k
en-1.6_STABLE.tar.gz2015-04-22 07:52:10111k
en-1.7_STABLE.tar.gz2016-04-06 07:52:09115k
en-1.8_STABLE.tar.gz2016-04-06 07:52:15129k
en-1.9_STABLE.tar.gz2016-04-06 07:52:21137k
en-15.04_STABLE.tar.gz2016-10-21 07:52:12157k
en-15.10_STABLE.tar.gz2016-10-22 07:52:12159k
en-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-21 07:52:28160k
en-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-24 07:52:12166k
en-master.tar.gz2016-10-23 07:52:12166k
en_GBen_GB-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:28:401k
en_GB-1.3_STABLE.tar.gz2013-05-22 10:26:261k
en_GB-1.4_STABLE.tar.gz2014-04-11 01:23:121k
en_GB-1.5_STABLE.tar.gz2013-10-05 19:23:141k
en_GB-1.6_STABLE.tar.gz2014-05-06 11:28:431k
en_GB-1.7_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:29:311k
en_GB-1.8_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:29:321k
en_GB-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:101k
en_GB-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:061k
en_GB-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:071k
en_GB-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:23:111k
en_GB-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:23:041k
en_GB-master.tar.gz2016-10-22 20:23:091k
en_usen_us-1.3_STABLE.tar.gz2013-05-22 10:26:348k
en_us-1.4_STABLE.tar.gz2013-05-22 10:26:359k
en_us-master.tar.gz2016-09-07 13:29:069k
eses-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:28:49101k
es-1.3_STABLE.tar.gz2013-05-22 10:26:3696k
es-1.4_STABLE.tar.gz2014-04-11 01:23:15100k
es-1.5_STABLE.tar.gz2013-10-05 19:23:1888k
es-1.6_STABLE.tar.gz2014-05-06 11:28:57101k
es-1.7_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:29:42103k
es-1.8_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:29:43105k
es-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:15103k
es-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:1098k
es-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:1197k
es-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:23:1496k
es-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:23:0795k
es-master.tar.gz2016-10-22 20:23:1395k
etet-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:28:556k
et-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:137k
et-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:147k
et-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:23:157k
et-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:23:097k
et-master.tar.gz2016-10-22 20:23:147k
eueu-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:28:59152k
eu-1.3_STABLE.tar.gz2013-05-22 10:26:4293k
eu-1.4_STABLE.tar.gz2014-04-11 01:23:1796k
eu-1.5_STABLE.tar.gz2013-10-05 19:23:2295k
eu-1.6_STABLE.tar.gz2014-05-06 11:29:04118k
eu-1.7_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:29:49122k
eu-1.8_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:29:50137k
eu-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:18145k
eu-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:16166k
eu-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:17169k
eu-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:23:17169k
eu-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:23:11175k
eu-master.tar.gz2016-10-24 19:23:00175k
fifi-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:29:06100k
fi-1.3_STABLE.tar.gz2013-05-22 10:26:4880k
fi-1.4_STABLE.tar.gz2014-04-11 01:23:1997k
fi-1.5_STABLE.tar.gz2013-10-05 19:23:2798k
fi-1.6_STABLE.tar.gz2014-05-06 11:29:11104k
fi-1.7_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:29:57104k
fi-1.8_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:29:58104k
fi-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:24102k
fi-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:1998k
fi-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:2097k
fi-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:23:1996k
fi-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:23:1395k
fi-master.tar.gz2016-10-22 20:23:1995k
frfr-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:29:11171k
fr-1.3_STABLE.tar.gz2013-05-22 10:26:5496k
fr-1.4_STABLE.tar.gz2014-04-11 01:23:21104k
fr-1.5_STABLE.tar.gz2013-10-05 19:23:31122k
fr-1.6_STABLE.tar.gz2014-05-06 11:29:18130k
fr-1.7_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:30:05136k
fr-1.8_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:30:06153k
fr-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:27162k
fr-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:22186k
fr-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:24189k
fr-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:23:21189k
fr-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:23:15196k
fr-master.tar.gz2016-10-24 19:23:04196k
glgl-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:29:18121k
gl-1.3_STABLE.tar.gz2013-05-22 10:27:0144k
gl-1.4_STABLE.tar.gz2014-04-11 01:23:2452k
gl-1.5_STABLE.tar.gz2013-10-05 19:23:36115k
gl-1.6_STABLE.tar.gz2014-05-06 11:29:25116k
gl-1.7_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:30:13115k
gl-1.8_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:30:14117k
gl-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:33119k
gl-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:26122k
gl-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:27122k
gl-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:23:24120k
gl-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:23:17119k
gl-master.tar.gz2016-10-22 20:23:24119k
hehe-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:29:2440k
he-1.3_STABLE.tar.gz2013-05-22 10:27:0755k
he-1.4_STABLE.tar.gz2014-04-11 01:23:2657k
he-1.5_STABLE.tar.gz2013-10-05 19:23:4041k
he-1.6_STABLE.tar.gz2014-05-06 11:29:3241k
he-1.7_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:30:2141k
he-1.8_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:30:2241k
he-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:3640k
he-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:2939k
he-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:2939k
he-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:23:2538k
he-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:23:1938k
he-master.tar.gz2016-10-22 20:23:2638k
hihi-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:29:282k
hi-1.3_STABLE.tar.gz2013-05-22 10:27:121k
hi-1.4_STABLE.tar.gz2014-04-11 01:23:272k
hi-1.5_STABLE.tar.gz2013-10-05 19:23:432k
hi-1.6_STABLE.tar.gz2014-05-06 11:29:392k
hi-1.7_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:30:272k
hi-1.8_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:30:282k
hi-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:392k
hi-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:312k
hi-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:322k
hi-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:23:272k
hi-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:23:212k
hi-master.tar.gz2016-10-22 20:23:282k
hrhr-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:29:3364k
hr-1.3_STABLE.tar.gz2013-05-22 10:27:185k
hr-1.4_STABLE.tar.gz2014-04-11 01:23:2961k
hr-1.5_STABLE.tar.gz2013-10-05 19:23:4668k
hr-1.6_STABLE.tar.gz2014-05-06 11:29:4467k
hr-1.7_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:30:3367k
hr-1.8_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:30:3467k
hr-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:4266k
hr-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:3363k
hr-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:3462k
hr-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:23:2862k
hr-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:23:2262k
hr-master.tar.gz2016-10-22 20:23:3062k
huhu-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:29:3811k
hu-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:3612k
hu-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:3712k
hu-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:23:3011k
hu-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:23:2411k
hu-master.tar.gz2016-10-22 20:23:3211k
idid-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:29:423k
id-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:383k
id-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:393k
id-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:23:313k
id-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:23:263k
id-master.tar.gz2016-10-22 20:23:333k
itit-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:29:4752k
it-1.3_STABLE.tar.gz2013-05-22 10:27:2471k
it-1.4_STABLE.tar.gz2014-04-11 01:23:3172k
it-1.5_STABLE.tar.gz2013-10-05 19:23:5054k
it-1.6_STABLE.tar.gz2014-05-06 11:29:4954k
it-1.7_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:30:4054k
it-1.8_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:30:4054k
it-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:4453k
it-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:4151k
it-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:4251k
it-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:23:3351k
it-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:23:2750k
it-master.tar.gz2016-10-22 20:23:3550k
jaja-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:29:52161k
ja-1.3_STABLE.tar.gz2014-03-18 19:23:0296k
ja-1.4_STABLE.tar.gz2014-04-11 01:23:3499k
ja-1.5_STABLE.tar.gz2014-03-19 20:22:56114k
ja-1.6_STABLE.tar.gz2014-05-06 11:29:55122k
ja-1.7_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:30:47127k
ja-1.8_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:30:48142k
ja-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:48152k
ja-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:44174k
ja-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:45176k
ja-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:23:35176k
ja-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:23:29182k
ja-master.tar.gz2016-10-24 19:23:12182k
knkn-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:29:591k
kn-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:471k
kn-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:481k
kn-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:23:371k
kn-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:23:311k
kn-master.tar.gz2016-10-22 20:23:401k
koko-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:30:0360k
ko-1.3_STABLE.tar.gz2013-05-22 10:27:3679k
ko-1.4_STABLE.tar.gz2014-04-11 01:23:3678k
ko-1.5_STABLE.tar.gz2013-10-05 19:23:5863k
ko-1.6_STABLE.tar.gz2014-05-06 11:30:0263k
ko-1.7_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:30:5563k
ko-1.8_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:30:5663k
ko-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:5361k
ko-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:4959k
ko-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:5059k
ko-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:23:3858k
ko-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:23:3358k
ko-master.tar.gz2016-10-22 20:23:4258k
ltlt-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:30:08107k
lt-1.3_STABLE.tar.gz2013-05-22 10:27:410k
lt-1.4_STABLE.tar.gz2014-04-11 01:23:371k
lt-1.5_STABLE.tar.gz2013-10-05 19:24:0275k
lt-1.6_STABLE.tar.gz2015-02-05 21:23:02110k
lt-1.7_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:31:02110k
lt-1.8_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:31:03110k
lt-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:57109k
lt-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:52104k
lt-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:54104k
lt-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:23:40103k
lt-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:23:35102k
lt-master.tar.gz2016-10-22 20:23:44102k
mimi-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:30:1464k
mi-1.3_STABLE.tar.gz2013-05-22 10:27:4768k
mi-1.4_STABLE.tar.gz2014-04-11 01:23:4088k
mi-1.5_STABLE.tar.gz2013-10-05 19:24:0667k
mi-1.6_STABLE.tar.gz2014-05-06 11:30:1466k
mi-1.7_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:31:0966k
mi-1.8_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:31:1066k
mi-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:24:0065k
mi-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:5562k
mi-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:5762k
mi-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:23:4261k
mi-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:23:3760k
mi-master.tar.gz2016-10-22 20:23:4660k
mnmn-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:30:190k
mn-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:580k
mn-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:23:590k
mn-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:23:440k
mn-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:23:380k
mn-master.tar.gz2016-10-22 20:23:480k
nbnb-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:30:2456k
nb-1.3_STABLE.tar.gz2013-05-22 10:27:5249k
nb-1.4_STABLE.tar.gz2014-04-11 01:23:4260k
nb-1.5_STABLE.tar.gz2013-10-05 19:24:1159k
nb-1.6_STABLE.tar.gz2014-05-06 11:30:2059k
nb-1.7_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:31:1659k
nb-1.8_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:31:1758k
nb-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:24:0357k
nb-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:24:0056k
nb-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:24:0255k
nb-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:23:4555k
nb-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:23:4055k
nb-master.tar.gz2016-10-22 20:23:5055k
nlnl-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:30:29123k
nl-1.3_STABLE.tar.gz2013-05-22 10:27:5790k
nl-1.4_STABLE.tar.gz2014-04-11 01:23:4590k
nl-1.5_STABLE.tar.gz2013-10-05 19:24:15110k
nl-1.6_STABLE.tar.gz2014-05-06 11:30:26120k
nl-1.7_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:31:23120k
nl-1.8_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:31:24122k
nl-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:24:06121k
nl-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:24:03120k
nl-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:24:05118k
nl-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:23:47117k
nl-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:23:42116k
nl-master.tar.gz2016-10-22 20:23:52116k
plpl-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:30:353k
pl-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:24:063k
pl-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:24:073k
pl-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:23:493k
pl-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:23:443k
pl-master.tar.gz2016-10-22 20:23:543k
ptpt-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:30:40153k
pt-1.3_STABLE.tar.gz2013-05-22 10:28:0371k
pt-1.4_STABLE.tar.gz2014-04-11 01:23:4799k
pt-1.5_STABLE.tar.gz2013-10-05 19:24:20112k
pt-1.6_STABLE.tar.gz2014-06-03 18:22:49122k
pt-1.7_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:31:30127k
pt-1.8_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:31:31143k
pt-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:24:10151k
pt-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:24:09152k
pt-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:24:10150k
pt-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:23:51147k
pt-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:23:46146k
pt-master.tar.gz2016-10-22 20:23:56146k
pt_BRpt_BR-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:30:467k
pt_BR-1.3_STABLE.tar.gz2013-05-22 10:28:093k
pt_BR-1.4_STABLE.tar.gz2014-04-11 01:23:495k
pt_BR-1.5_STABLE.tar.gz2013-10-05 19:24:246k
pt_BR-1.6_STABLE.tar.gz2014-05-06 11:30:387k
pt_BR-1.7_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:31:397k
pt_BR-1.8_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:31:397k
pt_BR-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:24:137k
pt_BR-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:24:127k
pt_BR-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:24:137k
pt_BR-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:23:526k
pt_BR-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:23:476k
pt_BR-master.tar.gz2016-10-22 20:23:586k
roro-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:30:501k
ro-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:24:141k
ro-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:24:151k
ro-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:23:541k
ro-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:23:491k
ro-master.tar.gz2016-10-22 20:24:001k
ruru-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:30:5563k
ru-1.3_STABLE.tar.gz2013-05-22 10:28:1385k
ru-1.4_STABLE.tar.gz2014-04-11 01:23:5185k
ru-1.5_STABLE.tar.gz2013-10-05 19:24:2766k
ru-1.6_STABLE.tar.gz2014-05-06 11:30:4366k
ru-1.7_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:31:4565k
ru-1.8_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:31:4565k
ru-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:24:1664k
ru-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:24:1662k
ru-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:24:1862k
ru-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:23:5661k
ru-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:23:5161k
ru-master.tar.gz2016-10-22 20:24:0261k
slsl-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:31:00159k
sl-1.3_STABLE.tar.gz2013-05-22 10:28:1892k
sl-1.4_STABLE.tar.gz2014-04-11 01:23:5396k
sl-1.5_STABLE.tar.gz2013-10-05 19:24:31110k
sl-1.6_STABLE.tar.gz2014-05-06 11:30:49120k
sl-1.7_STABLE.tar.gz2015-11-03 19:23:04125k
sl-1.8_STABLE.tar.gz2015-11-04 19:23:47142k
sl-1.9_STABLE.tar.gz2015-11-04 19:23:48150k
sl-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:24:19171k
sl-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:24:21174k
sl-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:23:58174k
sl-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:23:53177k
sl-master.tar.gz2016-10-23 20:23:25181k
srsr-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:31:0633k
sr-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:24:2333k
sr-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:24:2433k
sr-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:24:0032k
sr-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:23:5532k
sr-master.tar.gz2016-10-22 20:24:0732k
svsv-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:31:114k
sv-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:24:254k
sv-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:24:264k
sv-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:24:014k
sv-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:23:564k
sv-master.tar.gz2016-10-22 20:24:084k
thth-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:31:152k
th-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:24:272k
th-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:24:282k
th-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:24:032k
th-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:23:582k
th-master.tar.gz2016-10-22 20:24:102k
trtr-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:31:201k
tr-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:24:301k
tr-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:24:301k
tr-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:24:041k
tr-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:23:591k
tr-master.tar.gz2016-10-22 20:24:111k
ukuk-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:31:240k
uk-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:24:321k
uk-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:24:331k
uk-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:24:051k
uk-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:24:011k
uk-master.tar.gz2016-10-22 20:24:131k
vivi-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:31:2899k
vi-1.3_STABLE.tar.gz2013-05-22 10:28:245k
vi-1.4_STABLE.tar.gz2014-04-11 01:23:547k
vi-1.5_STABLE.tar.gz2013-10-05 19:24:3659k
vi-1.6_STABLE.tar.gz2014-05-06 11:30:5665k
vi-1.7_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:31:5984k
vi-1.8_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:32:0091k
vi-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:24:2597k
vi-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:24:3496k
vi-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:24:3695k
vi-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:24:0792k
vi-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:24:0391k
vi-master.tar.gz2016-10-22 20:24:1591k
zh_CNzh_CN-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:31:3461k
zh_CN-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:24:3773k
zh_CN-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:24:3873k
zh_CN-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:24:0973k
zh_CN-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:24:0573k
zh_CN-master.tar.gz2016-10-22 20:24:1773k
zh_TWzh_TW-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-17 13:31:3941k
zh_TW-1.3_STABLE.tar.gz2013-05-22 10:28:2868k
zh_TW-1.4_STABLE.tar.gz2014-04-11 01:23:5652k
zh_TW-1.5_STABLE.tar.gz2013-10-05 19:24:3943k
zh_TW-1.6_STABLE.tar.gz2014-05-06 11:31:0242k
zh_TW-1.7_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:32:0742k
zh_TW-1.8_STABLE.tar.gz2015-10-05 16:32:0742k
zh_TW-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:24:3041k
zh_TW-15.04_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:24:4040k
zh_TW-15.10_STABLE.tar.gz2016-09-10 20:24:4140k
zh_TW-16.04_STABLE.tar.gz2016-10-05 20:24:1140k
zh_TW-16.10_STABLE.tar.gz2016-10-21 21:24:0640k
zh_TW-master.tar.gz2016-10-22 20:24:1940k