Status

Mahara Language Packs

arar-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:25:1489k
ar-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:42:0292k
ar-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:42:0392k
ar-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:42:0492k
ar-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:22:5491k
ar-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:33:4387k
ar-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:33:4587k
ar-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:33:4686k
ar-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:33:4785k
ar-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:23:3885k
ar-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 19:24:4685k
ar-master.tar.gz2017-10-17 19:24:4885k
caca-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:25:18149k
ca-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:42:08122k
ca-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:42:09125k
ca-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:42:10140k
ca-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:22:56147k
ca-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:33:52156k
ca-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:33:53157k
ca-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:33:54153k
ca-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:33:55150k
ca-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:23:42149k
ca-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 19:24:50149k
ca-master.tar.gz2017-10-17 19:24:52149k
cscs-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:34:08185k
cs-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:34:14187k
cs-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:34:20196k
cs-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-05 22:23:00214k
cs-master.tar.gz2017-10-05 22:23:06212k
dada-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:27:2753k
da-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:2254k
da-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:2254k
da-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:2354k
da-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:22:5853k
da-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:34:3251k
da-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:34:3351k
da-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:34:3451k
da-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:34:3551k
da-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:23:4750k
da-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 19:24:5450k
da-master.tar.gz2017-10-17 19:24:5650k
dede-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:27:29165k
de-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:27129k
de-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:28131k
de-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:29150k
de-1.9_STABLE.tar.gz2015-11-22 19:22:30158k
de-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:34:40178k
de-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:34:41180k
de-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:34:43185k
de-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:34:44192k
de-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:23:51196k
de-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 19:24:58194k
de-master.tar.gz2017-10-17 19:25:00194k
de_dude_du-master.tar.gz2017-10-03 18:34:49163k
elel-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:27:31161k
el-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:34151k
el-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:35157k
el-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:36161k
el-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:03162k
el-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:34:51158k
el-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:34:52158k
el-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:34:53156k
el-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:34:54154k
el-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:23:56154k
el-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 19:25:03153k
el-master.tar.gz2017-10-17 19:25:05153k
enen-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-18 07:53:47144k
en-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-04 07:53:19156k
en-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-04 07:53:25159k
en-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-20 07:52:10160k
en-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-20 07:52:20165k
en-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-20 07:52:28168k
en-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 07:52:12172k
en-master.tar.gz2017-10-22 07:52:11172k
en_GBen_GB-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:27:341k
en_GB-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:401k
en_GB-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:411k
en_GB-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:411k
en_GB-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:051k
en_GB-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:001k
en_GB-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:011k
en_GB-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:021k
en_GB-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:031k
en_GB-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:24:001k
en_GB-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 19:25:071k
en_GB-master.tar.gz2017-10-17 19:25:081k
en_usen_us-master.tar.gz2017-10-03 18:35:109k
eses-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:29:43101k
es-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:46:52101k
es-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:46:53103k
es-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:46:54105k
es-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:07103k
es-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:11100k
es-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:1399k
es-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:1498k
es-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:1597k
es-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:24:0597k
es-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 19:25:1197k
es-master.tar.gz2017-10-17 19:25:1397k
etet-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:197k
et-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:207k
et-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:217k
et-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:227k
et-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:24:087k
et-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 19:25:157k
et-master.tar.gz2017-10-17 19:25:167k
eueu-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:29:46151k
eu-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:46:58118k
eu-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:46:59122k
eu-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:00137k
eu-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:09145k
eu-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:26165k
eu-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:28169k
eu-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:29168k
eu-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:30175k
eu-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:24:12178k
eu-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 19:25:18182k
eu-master.tar.gz2017-10-17 19:25:20182k
fifi-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:29:48100k
fi-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:05104k
fi-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:05104k
fi-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:06104k
fi-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:12102k
fi-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:3698k
fi-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:3797k
fi-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:3896k
fi-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:3996k
fi-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:24:1795k
fi-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 19:25:2395k
fi-master.tar.gz2017-10-17 19:25:2495k
frfr-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:29:52169k
fr-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:11130k
fr-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:12135k
fr-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:13151k
fr-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:14161k
fr-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:44185k
fr-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:45188k
fr-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:47188k
fr-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:48196k
fr-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:24:21198k
fr-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-18 19:23:12204k
fr-master.tar.gz2017-10-17 19:25:29204k
glgl-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:29:53120k
gl-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:17115k
gl-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:18115k
gl-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:19117k
gl-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:17118k
gl-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:54121k
gl-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:55121k
gl-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:56119k
gl-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:57118k
gl-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:24:26118k
gl-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 19:25:32118k
gl-master.tar.gz2017-10-17 19:25:33118k
hehe-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:29:5640k
he-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:2342k
he-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:2442k
he-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:2541k
he-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:1940k
he-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:0239k
he-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:0339k
he-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:0439k
he-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:0539k
he-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:24:2939k
he-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 19:25:3539k
he-master.tar.gz2017-10-17 19:25:3639k
hihi-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:29:582k
hi-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:282k
hi-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:292k
hi-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:302k
hi-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:202k
hi-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:102k
hi-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:112k
hi-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:122k
hi-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:132k
hi-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:24:332k
hi-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 19:25:382k
hi-master.tar.gz2017-10-17 19:25:392k
hrhr-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:0064k
hr-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:3367k
hr-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:3467k
hr-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:3567k
hr-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:2266k
hr-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:1763k
hr-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:1863k
hr-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:1962k
hr-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:2062k
hr-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:24:3662k
hr-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 19:25:4161k
hr-master.tar.gz2017-10-17 19:25:4361k
huhu-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:2412k
hu-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:2512k
hu-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:2611k
hu-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:2711k
hu-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:24:3911k
hu-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 19:25:4511k
hu-master.tar.gz2017-10-17 19:25:4611k
idid-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:313k
id-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:323k
id-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:333k
id-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:343k
id-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:24:423k
id-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 19:25:473k
id-master.tar.gz2017-10-17 19:25:483k
itit-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:0352k
it-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:3854k
it-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:3954k
it-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:4054k
it-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:2453k
it-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:3751k
it-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:3851k
it-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:3951k
it-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:4151k
it-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:24:4551k
it-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 19:25:5251k
it-master.tar.gz2017-10-17 19:25:5451k
jaja-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:06160k
ja-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:44121k
ja-1.7_STABLE.tar.gz2015-09-21 18:22:41126k
ja-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:46141k
ja-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:26151k
ja-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:45173k
ja-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:46176k
ja-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:48176k
ja-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:49182k
ja-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:24:49184k
ja-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 19:25:56189k
ja-master.tar.gz2017-10-21 19:23:20189k
knkn-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:551k
kn-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:551k
kn-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:561k
kn-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:571k
kn-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:24:531k
kn-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 19:26:001k
kn-master.tar.gz2017-10-17 19:26:011k
koko-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:0960k
ko-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:5063k
ko-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:5163k
ko-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:5263k
ko-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:2961k
ko-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:0159k
ko-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:0259k
ko-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:0358k
ko-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:0458k
ko-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:24:5658k
ko-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 19:26:0358k
ko-master.tar.gz2017-10-17 19:26:0558k
ltlt-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:12107k
lt-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:56110k
lt-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:57110k
lt-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:58110k
lt-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:31109k
lt-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:09104k
lt-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:10104k
lt-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:11102k
lt-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:12102k
lt-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:25:00101k
lt-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 19:26:08101k
lt-master.tar.gz2017-10-17 19:26:09101k
mimi-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:1564k
mi-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:0266k
mi-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:0366k
mi-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:0466k
mi-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:3365k
mi-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:1762k
mi-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:1861k
mi-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:1961k
mi-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:2060k
mi-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:25:0460k
mi-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 19:26:1260k
mi-master.tar.gz2017-10-17 19:26:1360k
mnmn-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:240k
mn-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:250k
mn-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:260k
mn-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:270k
mn-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:25:080k
mn-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 19:26:150k
mn-master.tar.gz2017-10-17 19:26:160k
nbnb-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:1856k
nb-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:0759k
nb-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:0859k
nb-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:0959k
nb-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:3457k
nb-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:3156k
nb-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:3256k
nb-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:3355k
nb-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:3455k
nb-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:25:1155k
nb-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 19:26:1855k
nb-master.tar.gz2017-10-17 19:26:1955k
nlnl-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:21122k
nl-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:13119k
nl-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:14120k
nl-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:15121k
nl-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:36121k
nl-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:39119k
nl-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:40118k
nl-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:41120k
nl-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:42119k
nl-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:25:14119k
nl-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 19:26:22118k
nl-master.tar.gz2017-10-17 19:26:24118k
plpl-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:473k
pl-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:483k
pl-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:493k
pl-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:503k
pl-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:25:183k
pl-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 19:26:263k
pl-master.tar.gz2017-10-17 19:26:273k
ptpt-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:24153k
pt-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:19122k
pt-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:20126k
pt-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:21142k
pt-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:38150k
pt-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:54151k
pt-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:55150k
pt-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:57146k
pt-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:58145k
pt-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:25:22145k
pt-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 19:26:29144k
pt-master.tar.gz2017-10-17 19:26:31144k
pt_BRpt_BR-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:277k
pt_BR-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:267k
pt_BR-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:267k
pt_BR-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:277k
pt_BR-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:397k
pt_BR-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:037k
pt_BR-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:046k
pt_BR-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:05145k
pt_BR-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:06148k
pt_BR-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:25:26151k
pt_BR-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 19:26:34151k
pt_BR-master.tar.gz2017-10-17 19:26:35151k
roro-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:111k
ro-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:121k
ro-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:131k
ro-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:141k
ro-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:25:301k
ro-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 19:26:371k
ro-master.tar.gz2017-10-17 19:26:381k
ruru-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:2964k
ru-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:3066k
ru-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:3166k
ru-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:3266k
ru-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:4164k
ru-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:1862k
ru-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:1962k
ru-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:2061k
ru-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:2161k
ru-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:25:3361k
ru-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 19:26:4061k
ru-master.tar.gz2017-10-17 19:26:4161k
slsl-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:33158k
sl-1.6_STABLE.tar.gz2015-11-04 19:23:54120k
sl-1.7_STABLE.tar.gz2015-11-03 19:22:59124k
sl-1.8_STABLE.tar.gz2015-11-04 19:23:55141k
sl-1.9_STABLE.tar.gz2015-11-04 19:23:57149k
sl-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:26171k
sl-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:27173k
sl-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:28174k
sl-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:30180k
sl-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:25:37183k
sl-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 19:26:44183k
sl-master.tar.gz2017-10-22 19:23:33185k
srsr-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:3533k
sr-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:3632k
sr-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:3732k
sr-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:3832k
sr-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:25:4132k
sr-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 19:26:4832k
sr-master.tar.gz2017-10-17 19:26:4932k
svsv-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:424k
sv-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:434k
sv-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:444k
sv-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:454k
sv-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:25:444k
sv-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 19:26:514k
sv-master.tar.gz2017-10-17 19:26:524k
thth-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:492k
th-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:502k
th-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:512k
th-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:522k
th-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:25:472k
th-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 19:26:542k
th-master.tar.gz2017-10-17 19:26:552k
trtr-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:551k
tr-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:561k
tr-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:571k
tr-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:581k
tr-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:25:501k
tr-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 19:26:571k
tr-master.tar.gz2017-10-17 19:26:581k
ukuk-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:39:021k
uk-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:39:031k
uk-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:39:041k
uk-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:39:051k
uk-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:25:531k
uk-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 19:26:591k
uk-master.tar.gz2017-10-17 19:27:011k
vivi-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:3698k
vi-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:4365k
vi-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:4384k
vi-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:4490k
vi-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:4797k
vi-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:39:0995k
vi-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:39:1094k
vi-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:39:1192k
vi-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:39:1291k
vi-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:25:5691k
vi-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 19:27:0391k
vi-master.tar.gz2017-10-17 19:27:0490k
zh_CNzh_CN-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:39:1772k
zh_CN-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:39:1872k
zh_CN-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:39:1973k
zh_CN-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:39:2073k
zh_CN-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:26:0072k
zh_CN-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 19:27:0672k
zh_CN-master.tar.gz2017-10-17 19:27:0872k
zh_TWzh_TW-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:3941k
zh_TW-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:4842k
zh_TW-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:4942k
zh_TW-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:5042k
zh_TW-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:5041k
zh_TW-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:39:2540k
zh_TW-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:39:2640k
zh_TW-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:39:2740k
zh_TW-16.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:39:2840k
zh_TW-17.04_STABLE.tar.gz2017-10-13 19:26:0440k
zh_TW-17.10_STABLE.tar.gz2017-10-17 19:27:1040k
zh_TW-master.tar.gz2017-10-17 19:27:1240k