Status

Mahara Language Packs

arar-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:25:1489k
ar-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:42:0292k
ar-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:42:0392k
ar-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:42:0492k
ar-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:22:5491k
ar-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:2687k
ar-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:33:4587k
ar-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:2786k
ar-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:40:3785k
ar-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:40:3885k
ar-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:40:3985k
ar-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:40:4084k
ar-master.tar.gz2018-04-23 18:22:5584k
caca-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:25:18149k
ca-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:42:08122k
ca-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:42:09125k
ca-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:42:10140k
ca-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:22:56147k
ca-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:30156k
ca-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:33:53157k
ca-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:32153k
ca-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:40:43149k
ca-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:40:44150k
ca-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:40:46149k
ca-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:40:47146k
ca-master.tar.gz2018-04-23 18:22:58146k
cscs-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:34:08185k
cs-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:34:14187k
cs-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:40:59196k
cs-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:41:06214k
cs-master.tar.gz2018-04-06 18:41:12212k
dada-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:27:2753k
da-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:2254k
da-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:2254k
da-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:2354k
da-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:22:5853k
da-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:3651k
da-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:34:3351k
da-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:3751k
da-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:41:1450k
da-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:41:1550k
da-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:41:1650k
da-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:41:17179k
da-master.tar.gz2018-04-23 18:23:02179k
dede-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:27:29165k
de-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:27129k
de-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:28131k
de-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:29150k
de-1.9_STABLE.tar.gz2015-11-22 19:22:30158k
de-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:41181k
de-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:34:41180k
de-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:43185k
de-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:41:21193k
de-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:41:22196k
de-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:41:24204k
de-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-21 18:23:21207k
de-master.tar.gz2018-04-23 18:23:04207k
de_dude_du-master.tar.gz2018-04-06 18:41:28162k
elel-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:27:31161k
el-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:34151k
el-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:35157k
el-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:36161k
el-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:03162k
el-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:47158k
el-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:34:52158k
el-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:48156k
el-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:41:29154k
el-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:41:31154k
el-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:41:32153k
el-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:41:33150k
el-master.tar.gz2018-04-23 18:23:08150k
enen-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-18 07:53:47144k
en-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 07:52:13157k
en-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-04 07:53:25159k
en-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 07:52:33160k
en-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-07 07:54:22165k
en-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-07 07:54:36168k
en-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-07 07:54:45176k
en-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-11 07:52:12178k
en-master.tar.gz2018-04-24 07:52:11179k
en_GBen_GB-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:27:341k
en_GB-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:401k
en_GB-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:411k
en_GB-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:411k
en_GB-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:051k
en_GB-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:511k
en_GB-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:011k
en_GB-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:521k
en_GB-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:41:361k
en_GB-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:41:371k
en_GB-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:41:381k
en_GB-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:41:391k
en_GB-master.tar.gz2018-04-23 18:23:091k
en_usen_us-master.tar.gz2018-04-06 18:41:469k
eses-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:29:43101k
es-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:46:52101k
es-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:46:53103k
es-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:46:54105k
es-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:07103k
es-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:56100k
es-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:1399k
es-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:5898k
es-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:41:4797k
es-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:41:4897k
es-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:41:4996k
es-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:41:5095k
es-master.tar.gz2018-04-23 18:23:1395k
etet-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:017k
et-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:207k
et-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:027k
et-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:41:537k
et-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:41:547k
et-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:41:557k
et-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:41:567k
et-master.tar.gz2018-04-23 18:23:157k
eueu-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:29:46151k
eu-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:46:58118k
eu-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:46:59122k
eu-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:00137k
eu-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:09145k
eu-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:05165k
eu-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:28169k
eu-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:07168k
eu-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:41:59175k
eu-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:00178k
eu-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:01186k
eu-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:03191k
eu-master.tar.gz2018-04-24 18:22:51192k
fifi-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:29:48100k
fi-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:05104k
fi-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:05104k
fi-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:06104k
fi-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:12102k
fi-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:1098k
fi-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:3797k
fi-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:1296k
fi-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:0696k
fi-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:0796k
fi-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:0896k
fi-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:1095k
fi-master.tar.gz2018-04-23 18:23:2195k
frfr-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:29:52169k
fr-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:11130k
fr-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:12135k
fr-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:13151k
fr-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:14161k
fr-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:15185k
fr-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:45188k
fr-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:17188k
fr-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:13196k
fr-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:14198k
fr-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:16208k
fr-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-10 18:22:51213k
fr-master.tar.gz2018-04-26 18:22:49214k
glgl-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:29:53120k
gl-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:17115k
gl-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:18115k
gl-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:19117k
gl-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:17118k
gl-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:21121k
gl-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:55121k
gl-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:22119k
gl-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:21118k
gl-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:22118k
gl-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:23118k
gl-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:24115k
gl-master.tar.gz2018-04-23 18:23:27115k
hehe-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:29:5640k
he-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:2342k
he-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:2442k
he-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:2541k
he-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:1940k
he-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:2539k
he-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:0339k
he-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:2639k
he-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:2739k
he-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:2839k
he-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:2939k
he-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:3038k
he-master.tar.gz2018-04-23 18:23:3038k
hihi-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:29:582k
hi-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:282k
hi-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:292k
hi-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:302k
hi-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:202k
hi-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:292k
hi-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:112k
hi-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:302k
hi-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:332k
hi-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:342k
hi-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:352k
hi-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:362k
hi-master.tar.gz2018-04-23 18:23:312k
hrhr-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:0064k
hr-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:3367k
hr-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:3467k
hr-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:3567k
hr-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:2266k
hr-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:3363k
hr-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:1863k
hr-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:3562k
hr-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:3862k
hr-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:3962k
hr-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:4061k
hr-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:4260k
hr-master.tar.gz2018-04-23 18:23:3460k
huhu-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:3712k
hu-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:2512k
hu-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:3811k
hu-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:4411k
hu-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:4511k
hu-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:4711k
hu-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:4811k
hu-master.tar.gz2018-04-23 18:23:3511k
idid-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:413k
id-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:323k
id-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:423k
id-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:503k
id-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:513k
id-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:523k
id-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:533k
id-master.tar.gz2018-04-23 18:23:373k
itit-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:0352k
it-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:3854k
it-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:3954k
it-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:4054k
it-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:2453k
it-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:4551k
it-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:3851k
it-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:4651k
it-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:5551k
it-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:5651k
it-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:5751k
it-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:5950k
it-master.tar.gz2018-04-23 18:23:3950k
jaja-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:06160k
ja-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:44121k
ja-1.7_STABLE.tar.gz2015-09-21 18:22:41126k
ja-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:46141k
ja-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:26151k
ja-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:49173k
ja-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:46176k
ja-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:51176k
ja-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:03182k
ja-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:04184k
ja-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:06193k
ja-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:07198k
ja-master.tar.gz2018-04-25 18:22:57198k
knkn-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:561k
kn-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:551k
kn-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:581k
kn-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:101k
kn-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:111k
kn-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:121k
kn-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:131k
kn-master.tar.gz2018-04-23 18:23:441k
koko-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:0960k
ko-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:5063k
ko-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:5163k
ko-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:5263k
ko-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:2961k
ko-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:0060k
ko-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:0259k
ko-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:0258k
ko-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:1558k
ko-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:1658k
ko-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:1858k
ko-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:1957k
ko-master.tar.gz2018-04-23 18:23:4757k
ltlt-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:12107k
lt-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:56110k
lt-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:57110k
lt-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:58110k
lt-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:31109k
lt-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:05104k
lt-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:10104k
lt-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:06102k
lt-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:22102k
lt-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:23101k
lt-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:24101k
lt-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:2599k
lt-master.tar.gz2018-04-23 18:23:4999k
mimi-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:1564k
mi-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:0266k
mi-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:0366k
mi-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:0466k
mi-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:3365k
mi-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:0962k
mi-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:1861k
mi-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:1161k
mi-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:2960k
mi-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:3060k
mi-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:3160k
mi-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:3259k
mi-master.tar.gz2018-04-23 18:23:5159k
mnmn-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:140k
mn-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:250k
mn-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:150k
mn-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:340k
mn-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:360k
mn-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:370k
mn-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:380k
mn-master.tar.gz2018-04-23 18:23:530k
nbnb-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:1856k
nb-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:0759k
nb-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:0859k
nb-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:0959k
nb-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:3457k
nb-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:1856k
nb-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:3256k
nb-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:1955k
nb-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:4055k
nb-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:4155k
nb-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:4255k
nb-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:4354k
nb-master.tar.gz2018-04-23 18:23:5554k
nlnl-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:21122k
nl-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:13119k
nl-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:14120k
nl-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:15121k
nl-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:36121k
nl-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:22122k
nl-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:40118k
nl-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:24120k
nl-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:46119k
nl-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:47119k
nl-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:48118k
nl-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:50117k
nl-master.tar.gz2018-04-23 18:23:58116k
plpl-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:273k
pl-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:483k
pl-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:283k
pl-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:524k
pl-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:534k
pl-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:544k
pl-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:554k
pl-master.tar.gz2018-04-23 18:24:004k
ptpt-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:24153k
pt-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:19122k
pt-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:20126k
pt-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:21142k
pt-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:38150k
pt-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:31151k
pt-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:55150k
pt-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:33146k
pt-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:58145k
pt-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:59145k
pt-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:01144k
pt-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:02142k
pt-master.tar.gz2018-04-23 18:24:03142k
pt_BRpt_BR-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:277k
pt_BR-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:267k
pt_BR-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:267k
pt_BR-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:277k
pt_BR-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:397k
pt_BR-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:36139k
pt_BR-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:046k
pt_BR-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:38145k
pt_BR-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:05147k
pt_BR-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:06151k
pt_BR-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:08151k
pt_BR-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:09148k
pt_BR-master.tar.gz2018-04-23 18:24:05149k
roro-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:411k
ro-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:121k
ro-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:421k
ro-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:121k
ro-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:131k
ro-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:141k
ro-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:151k
ro-master.tar.gz2018-04-23 18:24:071k
ruru-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:2964k
ru-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:3066k
ru-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:3166k
ru-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:3266k
ru-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:4164k
ru-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:4562k
ru-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:1962k
ru-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:4661k
ru-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:1761k
ru-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:1860k
ru-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:1960k
ru-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:2060k
ru-master.tar.gz2018-04-23 18:24:0960k
slsl-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:33158k
sl-1.6_STABLE.tar.gz2015-11-04 19:23:54120k
sl-1.7_STABLE.tar.gz2015-11-03 19:22:59124k
sl-1.8_STABLE.tar.gz2015-11-04 19:23:55141k
sl-1.9_STABLE.tar.gz2015-11-04 19:23:57149k
sl-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:49171k
sl-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:27173k
sl-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:51174k
sl-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:23180k
sl-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:24183k
sl-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:26188k
sl-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:27187k
sl-master.tar.gz2018-04-23 18:24:12187k
srsr-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:5533k
sr-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:3632k
sr-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:5632k
sr-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:3032k
sr-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:3132k
sr-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:3232k
sr-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:3332k
sr-master.tar.gz2018-04-23 18:24:1432k
svsv-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:594k
sv-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:434k
sv-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:26:004k
sv-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:354k
sv-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:364k
sv-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:374k
sv-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:384k
sv-master.tar.gz2018-04-23 18:24:164k
thth-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:26:022k
th-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:502k
th-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:26:032k
th-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:402k
th-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:412k
th-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:422k
th-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:432k
th-master.tar.gz2018-04-23 18:24:182k
trtr-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:26:061k
tr-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:561k
tr-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:26:071k
tr-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:451k
tr-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:461k
tr-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:471k
tr-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:481k
tr-master.tar.gz2018-04-23 18:24:201k
ukuk-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:26:091k
uk-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:39:031k
uk-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:26:101k
uk-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:501k
uk-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:511k
uk-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:521k
uk-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:531k
uk-master.tar.gz2018-04-23 18:24:211k
vivi-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:3698k
vi-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:4365k
vi-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:4384k
vi-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:4490k
vi-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:4797k
vi-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:26:1395k
vi-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:39:1094k
vi-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:26:1492k
vi-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:5691k
vi-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:5791k
vi-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:5890k
vi-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:5989k
vi-master.tar.gz2018-04-23 18:24:2489k
zh_CNzh_CN-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:26:1872k
zh_CN-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:39:1872k
zh_CN-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:26:1973k
zh_CN-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:45:0272k
zh_CN-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:45:0372k
zh_CN-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:45:0472k
zh_CN-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:45:0571k
zh_CN-master.tar.gz2018-04-23 18:24:2671k
zh_TWzh_TW-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:3941k
zh_TW-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:4842k
zh_TW-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:4942k
zh_TW-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:5042k
zh_TW-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:5041k
zh_TW-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:26:2240k
zh_TW-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:39:2640k
zh_TW-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:26:2340k
zh_TW-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:45:0840k
zh_TW-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:45:0940k
zh_TW-17.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:45:1040k
zh_TW-18.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:45:1139k
zh_TW-master.tar.gz2018-04-23 18:24:2939k