Status

Mahara Language Packs

arar-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:25:1489k
ar-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:42:0292k
ar-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:42:0392k
ar-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:42:0492k
ar-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:22:5491k
ar-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:2687k
ar-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:33:4587k
ar-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:2786k
ar-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:40:3785k
ar-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:23:0985k
ar-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:22:4685k
ar-18.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:22:4884k
ar-master.tar.gz2018-08-18 18:25:0783k
caca-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:25:18149k
ca-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:42:08122k
ca-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:42:09125k
ca-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:42:10140k
ca-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:22:56147k
ca-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:30156k
ca-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:33:53157k
ca-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:32153k
ca-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:40:43149k
ca-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:23:13150k
ca-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:22:50149k
ca-18.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:22:52146k
ca-master.tar.gz2018-08-18 18:25:10146k
cscs-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:34:08185k
cs-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:34:14187k
cs-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:40:59196k
cs-17.04_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:41:06214k
cs-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-03 03:22:49224k
cs-master.tar.gz2018-05-03 03:22:56224k
dada-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:27:2753k
da-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:2254k
da-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:2254k
da-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:2354k
da-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:22:5853k
da-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:3651k
da-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:34:3351k
da-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:3751k
da-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:41:1450k
da-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:23:18177k
da-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:22:55188k
da-18.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:22:57179k
da-master.tar.gz2018-08-18 18:25:13179k
dede-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:27:29165k
de-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:27129k
de-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:28131k
de-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:29150k
de-1.9_STABLE.tar.gz2015-11-22 19:22:30158k
de-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:41181k
de-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:34:41180k
de-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:43185k
de-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:41:21193k
de-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:23:23196k
de-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:22:59205k
de-18.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:23:01210k
de-master.tar.gz2018-08-18 18:25:16212k
de_dude_du-master.tar.gz2018-04-06 18:41:28162k
elel-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:27:31161k
el-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:34151k
el-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:35157k
el-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:36161k
el-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:03162k
el-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:47158k
el-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:34:52158k
el-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:48156k
el-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:41:29154k
el-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:23:28154k
el-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:23:04153k
el-18.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:23:06150k
el-master.tar.gz2018-08-18 18:25:20149k
enen-1.10_STABLE.tar.gz2016-06-18 07:53:47144k
en-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 07:52:13157k
en-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-04 07:53:25159k
en-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 07:52:33160k
en-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-07 07:54:22165k
en-17.04_STABLE.tar.gz2018-07-14 07:52:10168k
en-17.10_STABLE.tar.gz2018-07-14 07:52:24176k
en-18.04_STABLE.tar.gz2018-07-14 07:52:31179k
en-master.tar.gz2018-08-18 07:52:14183k
en_GBen_GB-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:27:341k
en_GB-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:401k
en_GB-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:411k
en_GB-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:44:411k
en_GB-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:051k
en_GB-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:511k
en_GB-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:011k
en_GB-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:521k
en_GB-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:41:361k
en_GB-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:23:321k
en_GB-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:23:071k
en_GB-18.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:23:081k
en_GB-master.tar.gz2018-08-18 18:25:211k
en_usen_us-master.tar.gz2018-04-06 18:41:469k
eses-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:29:43101k
es-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:46:52101k
es-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:46:53103k
es-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:46:54105k
es-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:07103k
es-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:56100k
es-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:1399k
es-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:23:5898k
es-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:41:4797k
es-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:23:3698k
es-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:23:1297k
es-18.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:23:1396k
es-master.tar.gz2018-08-18 18:25:2595k
etet-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:017k
et-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:207k
et-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:027k
et-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:41:537k
et-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:23:407k
et-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:23:157k
et-18.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:23:167k
et-master.tar.gz2018-08-18 18:25:277k
eueu-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:29:46151k
eu-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:46:58118k
eu-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:46:59122k
eu-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:00137k
eu-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:09145k
eu-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:05165k
eu-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:28169k
eu-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:07168k
eu-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:41:59175k
eu-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:23:44178k
eu-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:23:19186k
eu-18.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:23:20191k
eu-master.tar.gz2018-08-18 18:25:31196k
fifi-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:29:48100k
fi-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:05104k
fi-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:05104k
fi-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:06104k
fi-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:12102k
fi-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:1098k
fi-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:3797k
fi-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:1296k
fi-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:0696k
fi-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:23:4896k
fi-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:23:2296k
fi-18.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:23:2495k
fi-master.tar.gz2018-08-18 18:25:3394k
frfr-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:29:52169k
fr-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:11130k
fr-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:12135k
fr-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:13151k
fr-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:14161k
fr-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:15185k
fr-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:45188k
fr-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:17188k
fr-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:13196k
fr-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:23:52198k
fr-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:23:26208k
fr-18.04_STABLE.tar.gz2018-08-05 18:22:50214k
fr-master.tar.gz2018-08-18 18:25:36217k
glgl-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:29:53120k
gl-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:17115k
gl-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:18115k
gl-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:19117k
gl-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:17118k
gl-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:21121k
gl-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:35:55121k
gl-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:22119k
gl-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:21118k
gl-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:23:57118k
gl-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:23:30118k
gl-18.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:23:32115k
gl-master.tar.gz2018-08-18 18:25:39115k
hehe-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:29:5640k
he-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:2342k
he-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:2442k
he-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:2541k
he-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:1940k
he-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:2539k
he-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:0339k
he-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:2639k
he-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:2739k
he-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:24:0139k
he-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:23:3439k
he-18.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:23:3538k
he-master.tar.gz2018-08-18 18:25:4138k
hihi-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:29:582k
hi-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:282k
hi-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:292k
hi-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:302k
hi-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:202k
hi-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:292k
hi-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:112k
hi-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:302k
hi-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:332k
hi-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:24:042k
hi-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:23:372k
hi-18.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:23:382k
hi-master.tar.gz2018-08-18 18:25:432k
hrhr-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:0064k
hr-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:3367k
hr-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:3467k
hr-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:3567k
hr-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:2266k
hr-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:3363k
hr-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:1863k
hr-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:3562k
hr-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:3862k
hr-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:24:0762k
hr-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:23:4061k
hr-18.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:23:4160k
hr-master.tar.gz2018-08-18 18:25:4660k
huhu-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:3712k
hu-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:2512k
hu-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:3811k
hu-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:4411k
hu-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:24:1111k
hu-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:23:4311k
hu-18.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:23:4411k
hu-master.tar.gz2018-08-18 18:25:4811k
idid-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:413k
id-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:323k
id-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:423k
id-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:503k
id-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:24:143k
id-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:23:463k
id-18.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:23:473k
id-master.tar.gz2018-08-18 18:25:503k
itit-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:0352k
it-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:3854k
it-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:3954k
it-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:4054k
it-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:2453k
it-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:4551k
it-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:3851k
it-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:4651k
it-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:42:5551k
it-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:24:1751k
it-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:23:4951k
it-18.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:23:5050k
it-master.tar.gz2018-08-18 18:25:5250k
jaja-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:06160k
ja-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:44121k
ja-1.7_STABLE.tar.gz2015-09-21 18:22:41126k
ja-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:46141k
ja-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:26151k
ja-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:49173k
ja-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:46176k
ja-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:51176k
ja-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:03182k
ja-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:24:21185k
ja-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:23:53193k
ja-18.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:23:55198k
ja-master.tar.gz2018-08-18 18:25:55203k
knkn-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:561k
kn-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:36:551k
kn-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:24:581k
kn-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:101k
kn-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:24:251k
kn-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:23:561k
kn-18.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:23:581k
kn-master.tar.gz2018-08-18 18:25:571k
koko-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:0960k
ko-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:5063k
ko-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:5163k
ko-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:5263k
ko-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:2961k
ko-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:0060k
ko-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:0259k
ko-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:0258k
ko-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:1558k
ko-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:24:2858k
ko-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:24:0058k
ko-18.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:24:0157k
ko-master.tar.gz2018-08-18 18:25:5957k
ltlt-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:12107k
lt-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:56110k
lt-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:57110k
lt-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:47:58110k
lt-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:31109k
lt-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:05104k
lt-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:10104k
lt-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:06102k
lt-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:22102k
lt-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:24:32101k
lt-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:24:03101k
lt-18.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:24:0599k
lt-master.tar.gz2018-08-18 18:26:0299k
mimi-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:1564k
mi-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:0266k
mi-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:0366k
mi-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:0466k
mi-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:3365k
mi-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:0962k
mi-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:1861k
mi-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:1161k
mi-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:2960k
mi-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:24:3560k
mi-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:24:0760k
mi-18.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:24:0859k
mi-master.tar.gz2018-08-18 18:26:0459k
mnmn-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:140k
mn-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:250k
mn-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:150k
mn-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:340k
mn-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:24:390k
mn-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:24:100k
mn-18.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:24:110k
mn-master.tar.gz2018-08-18 18:26:060k
nbnb-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:1856k
nb-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:0759k
nb-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:0859k
nb-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:0959k
nb-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:3457k
nb-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:1856k
nb-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:3256k
nb-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:1955k
nb-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:4055k
nb-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:24:4155k
nb-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:24:1355k
nb-18.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:24:1454k
nb-master.tar.gz2018-08-18 18:26:0954k
nlnl-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:21122k
nl-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:13119k
nl-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:14120k
nl-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:15121k
nl-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:36121k
nl-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:22122k
nl-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:40118k
nl-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:24120k
nl-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:46119k
nl-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:24:45119k
nl-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:24:16119k
nl-18.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:24:18117k
nl-master.tar.gz2018-08-18 18:26:12117k
plpl-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:273k
pl-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:483k
pl-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:283k
pl-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:524k
pl-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:24:494k
pl-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:24:194k
pl-18.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:24:204k
pl-master.tar.gz2018-08-18 18:26:134k
ptpt-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:24153k
pt-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:19122k
pt-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:20126k
pt-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:21142k
pt-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:38150k
pt-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:31151k
pt-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:37:55150k
pt-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:33146k
pt-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:43:58145k
pt-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:24:53145k
pt-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:24:23144k
pt-18.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:24:24142k
pt-master.tar.gz2018-08-18 18:26:16141k
pt_BRpt_BR-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:277k
pt_BR-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:267k
pt_BR-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:267k
pt_BR-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:277k
pt_BR-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:397k
pt_BR-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:36139k
pt_BR-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:046k
pt_BR-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:38145k
pt_BR-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:05147k
pt_BR-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:24:57151k
pt_BR-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:24:27151k
pt_BR-18.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:24:28148k
pt_BR-master.tar.gz2018-08-18 18:26:19148k
roro-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:411k
ro-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:121k
ro-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:421k
ro-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:121k
ro-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:25:011k
ro-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:24:301k
ro-18.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:24:311k
ro-master.tar.gz2018-08-18 18:26:211k
ruru-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:2964k
ru-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:3066k
ru-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:3166k
ru-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:3266k
ru-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:4164k
ru-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:4562k
ru-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:1962k
ru-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:4661k
ru-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:1761k
ru-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:25:0460k
ru-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:24:3360k
ru-18.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:24:3560k
ru-master.tar.gz2018-08-18 18:26:2359k
slsl-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:33158k
sl-1.6_STABLE.tar.gz2015-11-04 19:23:54120k
sl-1.7_STABLE.tar.gz2015-11-03 19:22:59124k
sl-1.8_STABLE.tar.gz2015-11-04 19:23:55141k
sl-1.9_STABLE.tar.gz2015-11-04 19:23:57149k
sl-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:49171k
sl-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:27173k
sl-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:51174k
sl-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:23180k
sl-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:25:08183k
sl-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:24:37188k
sl-18.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:24:39190k
sl-master.tar.gz2018-08-18 18:26:26190k
srsr-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:5533k
sr-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:3632k
sr-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:5632k
sr-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:3032k
sr-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:25:1232k
sr-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:24:4132k
sr-18.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:24:4232k
sr-master.tar.gz2018-08-18 18:26:2832k
svsv-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:25:594k
sv-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:434k
sv-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:26:004k
sv-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:354k
sv-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:25:154k
sv-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:24:444k
sv-18.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:24:454k
sv-master.tar.gz2018-08-18 18:26:304k
thth-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:26:022k
th-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:502k
th-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:26:032k
th-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:402k
th-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:25:182k
th-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:24:462k
th-18.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:24:472k
th-master.tar.gz2018-08-18 18:26:322k
trtr-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:26:061k
tr-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:38:561k
tr-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:26:071k
tr-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:451k
tr-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:25:201k
tr-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:24:491k
tr-18.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:24:501k
tr-master.tar.gz2018-08-18 18:26:341k
ukuk-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:26:091k
uk-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:39:031k
uk-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:26:101k
uk-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:501k
uk-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:25:231k
uk-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:24:521k
uk-18.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:24:531k
uk-master.tar.gz2018-08-18 18:26:361k
vivi-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:3698k
vi-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:4365k
vi-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:4384k
vi-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:4490k
vi-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:4797k
vi-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:26:1395k
vi-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:39:1094k
vi-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:26:1492k
vi-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:44:5691k
vi-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:25:2691k
vi-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:24:5590k
vi-18.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:24:5689k
vi-master.tar.gz2018-08-18 18:26:3889k
zh_CNzh_CN-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:26:1872k
zh_CN-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:39:1872k
zh_CN-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:26:1973k
zh_CN-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:45:0272k
zh_CN-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:25:3072k
zh_CN-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:24:5872k
zh_CN-18.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:25:0071k
zh_CN-master.tar.gz2018-08-18 18:26:4171k
zh_TWzh_TW-1.10_STABLE.tar.gz2016-03-25 19:30:3941k
zh_TW-1.6_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:4842k
zh_TW-1.7_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:4942k
zh_TW-1.8_STABLE.tar.gz2015-08-27 13:48:5042k
zh_TW-1.9_STABLE.tar.gz2015-10-28 19:23:5041k
zh_TW-15.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:26:2240k
zh_TW-15.10_STABLE.tar.gz2017-10-03 18:39:2640k
zh_TW-16.04_STABLE.tar.gz2017-10-31 19:26:2340k
zh_TW-16.10_STABLE.tar.gz2018-04-06 18:45:0840k
zh_TW-17.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 18:25:3440k
zh_TW-17.10_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:25:0240k
zh_TW-18.04_STABLE.tar.gz2018-05-31 19:25:0339k
zh_TW-master.tar.gz2018-08-18 18:26:4339k